Algemene Voorwaarden 

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als er een probleem is waarover je niets terug kunt vinden, neem je dan even contact met mij op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

Ik: A. van der Werf in mijn bedrijf De Coachwerf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84218045, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of een andere overeenkomst aangaat met mij.

Programma: Alle vormen van coaching en informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij. 

Overeenkomst 

Van een overeenkomst is sprake wanneer je mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een aanbieding of offerte. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.

Annuleren

Als particuliere klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering terug minus de kosten van al geleverde diensten.

Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e-mail aan Annet van der Werf via annet@decoachwerf.nl te vermelden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer. 

Losse coaching gesprekken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien korter van tevoren wordt verzet, wordt het volledige bedrag voor het betreffende gesprek in rekening gebracht. 

Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coaching traject of programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling. 

Betaling 

Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft, zijn voor jouw rekening.

Coach trajecten en programma’s voor consumenten / particulieren: 

Facturatie kan in één of twee termijnen plaatsvinden na overleg. Een eerste termijn wordt in ieder geval voor aanvang van een traject in rekening gebracht. Indien er sprake is van een eenmalige afname vindt facturatie in één keer voor de levering van de dienst plaats. 

Coach trajecten en programma’s voor bedrijven:

Facturatie geschiedt in één keer voor aanvang van de te leveren dienst. 

Vervanging 

Als ik door ziekte of overmacht geen coaching of workshop kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen dan wel de workshop of het coaching gesprek in overleg te verplaatsen naar een andere datum. 

Aansprakelijkheid 

Bent je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen. 

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in je ontwikkelproces of het niet verwerven van een baan, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma. Je hebt de keuze om de opgedane inzichten en kennis tijdens het programma, wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of toerekenbare tekortkoming.

Intellectueel eigendom

Het materiaal dat ik gebruik in mijn coaching trajecten en (online) –programma’s, workshops en andere diensten heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Inloggegevens welke toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt. 

Vertrouwelijkheid 

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met alles wat wij bespreken. Ik ben verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens en houd mij aan de gedragscode van NOLOC.